Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần mới nhất

Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần mới nhất theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần tại đây.

Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần mới nhất năm 2021
Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần mới nhất

Nội dung mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần mới nhất

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Mục C trong Biên bản họp: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

TÊN DOANH NGHIỆP
————-
Số: …/BBH-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                            
Tp.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2023

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc giải thể doanh nghiệp

Công ty Cổ phần …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … …, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

  1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Thư ký cuộc họp: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

A. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

1/ Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

– Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

– Địa chỉ trụ sở chính: … … …

2/ Lý do giải thể: … … …

3/ Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể).  

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

4/ Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán. Lưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

5/ Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….   

6/ Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

7/ Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

8/ Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: … … (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

Hoàn toàn đồng ý với việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

– Thông qua việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2020

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Trọn Gói Giá Rẻ
Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Trọn Gói giá rẻ mới nhất

Tải về mẫu biên bản họp giải thể doanh nghiệp file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu biên bản họp giải thể của đại hội đồng cổ đông mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *