Mẫu thông báo nghỉ tết Dương lịch mới nhất 2023

Mẫu thông báo nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán mới nhất 2023. [...]

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ quan [...]

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên mới nhất

Tải mẫu biên bản bù trừ công nợ 2 bên mới nhất dành cho cá [...]

Mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên mới nhất

Tải mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên mới nhất dành cho cá [...]

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2023

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là thủ tục bắt buộc doanh nghiệp phải thực [...]

Mẫu tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2023

Tải mẫu tạm ngừng kinh doanh mới nhất công ty TNHH 1 thành viên. [...]

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Tải mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới [...]

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh

Tải mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh [...]

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần mới nhất năm [...]

Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần

Tải mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần mới nhất. [...]

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh năm 2023

Tải Phụ lục I-5: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh [...]

Mẫu công văn giải trình thuế mới nhất

Tải mẫu công văn giải trình thuế mới nhất. Cách nộp công văn giải trình [...]

Mẫu hồ sơ giải thể công ty Cổ phần

Tải mẫu Hồ sơ giải thể công ty Cổ phần mới nhất. [...]

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Tải mẫu hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên mới nhất. [...]

Mẫu hồ sơ năng lực công ty mới nhất

Mẫu hồ sơ năng lực công ty mới nhất dùng cho các lĩnh vực tư [...]

Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 (Mẫu số 05 – TSCĐ)

Mẫu số 05 - TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất [...]

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất 2023

Tải mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất năm 2022 theo điều [...]

Mẫu bảng chấm công Excel

Mẫu bảng chấm công Excel mới nhất năm 2022 theo Thông tư 200 và 133, [...]

Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133 mới nhất

Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133. Mẫu sổ sách kế toán file [...]

1 Comment

Phần mềm kế toán Excel theo Thông tư 200 miễn phí

Phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200 miễn phí. Mẫu sổ sách kế [...]

Mẫu bản kiểm điểm học sinh mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm học sinh là biểu mẫu dùng trong các trường học sinh [...]

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Tải mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới [...]

All in one