Danh bạ điện thoại Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu là cở quan trực thuộc Cục thuế Tỉnh Đồng Nai được sáp nhập trên cơ sở từ 2 chi cục thuế là: Chi cục thuế TP Biên Hòa và Chi cục thuế Huyện Vĩnh Cửu.

Chi cục thuế khu vực Biên Hòa – Vĩnh Cửu đi vào hoạt động từ ngày 02/03/2020 với 15 đội chuyên ngành thuế hoạt động trên địa bàn các phường, xã, thị trấn của Thành phố Biên Hòa và Huyện Vĩnh Cửu, đã giảm 5 đội thuế so với trước khi sáp nhập.

Để hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp cần tìm danh bạ điện thoại Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu để liên hệ giải đáp thủ tục hành chính về thuế: kê khai thuế, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà đất, …. Nhằm giảm bớt thời gian cho các cá nhân, doanh nghiệp Tư Vấn DNL xin chia sẻ một số thông tin liên hệ của Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai cụ thể như sau:

Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu
Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu

Căn cứ theo điều 2 quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.
 2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.
 5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 6. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.
 7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.
 8. Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.
 9. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 10. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
 11. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.
 12. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 13. Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.
 14. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.
 15. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
 16. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 18. Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.
 19. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.
 20. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.
 21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

Thông tin liên hệ Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu

Tên cơ quan: Chi cục thuế khu vực Biên Hòa – Vĩnh Cửu – Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ:  244 Cách Mạng Tháng 8, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số thuế: 3600363307 – 016

Số điện thoại: 0251 3 847 503; 02513.847505; 02513.860835; 02513.861500

Email:duongdaynongbh.don@.gdt.gov.vn

Zalo Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu: đang cập nhật

Facebook Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu: đang cập nhật

Trang Web Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu: đang cập nhật

Giờ làm việc Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu

Thứ Hai07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Ba07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Tư07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Năm07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Sáu07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Bảy07:30–11:30
Chủ Nhật, ngày lễ, tếtNghỉ làm việc

Hướng dẫn tìm Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu trên google map

Trụ sở tại Chi cục Thuế Biên Hòa cũ

Cơ sở tại Chi cục thuê Huyện Vĩnh Cửu

Trên đây là một số chia sẻ về danh bạ điện thoại Chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu, Đồng Nai của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông tin đội kê khai thuế thu nhập cá nhân, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ, địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế khu vực Biên Hòa – Vĩnh Cửu. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *