Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất

HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Bảng chuyển đổi Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam VSIC 2018 – VSIC 2007

Nội dung chính: ẩn
1 DANH MỤC Mã ngành nghề kinh doanh

DANH MỤC Mã ngành nghề kinh doanh