Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền

Download ↗

Tải miễn phí ↗

Các biểu mẫu ủy quyền tại Tư Vấn DNL chia sẻ hoàn toàn miễn phí.

Cá nhân, tổ chức ↗

Đầy đủ các biểu mẫu ủy quyền liên quan đến cá nhân và tổ chức.

Đa dạng loại hình ↗

Đầy đủ các biểu mẫu ủy quyền trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

wire sculpture
Mẫu giấy ủy quyền 3

Mẫu giấy ủy quyền là gì?

Mẫu giấy ủy quyền là một tài liệu pháp lý trao cho người khác quyền hành động thay mặt bạn thực hiện một hoặc nhiều công việc liên quan và vào một thời điểm nhất định.

Nội dung mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 2023 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……………………………. ………………………………………… ………………………………….. ……………………………

…………………………… ………………………………… …………………………………………… ……………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………….. ………………………………………………… ………………………………………..

…………………………………………. ………………………………………………….. ……………………………………….

Mẫu giấy ủy quyền công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—-oo0oo—-

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A): 

Ông (Bà): …………………………..    Chức danh: …………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………….    Cấp ngày: …………………   Nơi cấp: ………………………………… 

Bên được ủy quyền (Bên B): 

Ông (Bà):…………………………    Ngày sinh: ………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………………

Cấp ngày:…………………………                Nơi cấp: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….. 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN 

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN Từ ngày ký đến khi hoàn tất công việc. 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về kết quả thực hiện công việc.
 2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Thù lao ủy quyền : ủy quyền này không có thù lao.
 4. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký./.

                                                                                   ………….., ngày…… tháng…….năm 2024

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)  ………………………
Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)  

……………………….

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Tên doanh nghiệp ……….…..
Số:……/UQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày …..tháng…..năm 2023

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, tại trụ sở Công ty ……….., chúng tôi gồm

Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………..

Số Chứng minh nhân dân số …. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: …………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …….…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư …………(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….

Đại diện bởi:………………….Chức vụ:… ……………..

Bên được uỷ quyền: Công ty………………………….

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an … cấp ngày …./…./….

Chức danh: …………………………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……..

– Giấy ĐKKD số: ……. do Phòng đăng ký kinh doanh

 – Sở Kế hoạch Đầu tư …….(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….

Đại diện bởi:…………… ………….Chức vụ:… ………..

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty………. thực hiện các công việc sau:

Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong tỏa tài khoản của Công ty……….. tại Ngân hàng ………………

– Chi nhánh ………………………………………………

Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
……………….
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
……………………….

mẫu giấy ủy quyền cho người thân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi: – Trường ………………………

 – UBND Phường (xã):……………… Quận (Huyện): ……………. Tỉnh (TP): ……………. Tên em là: ……………………………………………….. Mã số HSSV: ……………………………. Ngày sinh: ……………………………………………….. Số CCCD: ……………………………. Cấp ngày: ……………………………………………….. Nơi cấp: ……………………………. Gmail: ……………………. Số điện thoại: …………………… Hộ khẩu TT: ………………… Vì lý do: . ……………………………………………………………………………………………….., em không trực tiếp đến nhận các loại giấy tờ: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

Em xin uỷ quyền cho người thân đến nhận các loại giấy tờ trên thay cho em là: Ông (Bà): ……………………………………………….. Quan hệ với em: …………………… Ngày sinh: ……………………………………………….. Số CCCD: ……………………………. Cấp ngày: ……………………………………………….. Nơi cấp: ………………………………..

Hộ khẩu TT: …………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Nhà trường quan tâm xem xét. Em xin trân trọng cảm ơn./.

…….., ngày …… tháng ….. năm ……

Người được ủy quyền                        Người ủy quyền

……………………… ……………………..

Xác nhận của UBND Phường: ……………………… ………………………………. ……………………… ………………. ………………………………….. ………………………………….. ……………………………………. ……………………….

……..ngày …… tháng ….. năm ……

Chủ tịch UBND Phường (xã) (Chữ ký và đóng dấu)

Mẫu giấy ủy quyền viết tay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại ……………

Chúng tôi gồm:

– Ông: (1) ………….. Sinh năm: ………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….. do ……… cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

– Cùng vợ là bà:  …………….. Sinh năm:………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………. do ……….. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:  ……………… Sinh năm:………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do ………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………..

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Căn cứ ủy quyền (2) ……………..

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà …….…. có số CMND/CCCD/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

– Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3)

– Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (4)…… thù lao.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông ………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ …bản chính.

Người ủy quyền 

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền gồm: Họ và tên, năm sinh, số CMND/hộ chiếu/CCCD, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp kèm địa chỉ liên hệ.

(2) Những căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung của công việc được đề cập đến trong giấy ủy quyền.

(3) Mục này ghi rõ nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.

(4) Nếu Giấy ủy quyền có thù lao thì ghi rõ số tiền thù lao.

Mẫu giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ BLDS 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………….

Số CMND: …… Cấp ngày: … Nơi cấp: …

Quốc tịch:………………………………………….

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:……………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………….

Số CMND: …. Cấp ngày: …….. Nơi cấp :..

Quốc tịch : …………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………………

 1. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

…………………………………………………..

…………………………………………………….

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

 
Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

 
Hôm nay, ngày…. tháng…. năm ……., tại trụ sở Công ty …………………………….…, Chúng tôi gồm:
 
BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)  ………………………………………………..Sinh ngày:…………………….
CMND số:…………………………do……………..cấp ngày…….tháng…….năm……………
Là người đại diện theo pháp luật của: CÔNG TY ………………………………………………

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)  ……………………………………………….Sinh ngày:…………………….
CMND số:……………………….do…………………..cấp ngày…….tháng…….năm……….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………
Chức danh/Chức vụ: ………………………………………………………………………..

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Công việc ủy quyền
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Điều 2. Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên. Hoặc thời gian kết thúc thời hạn ủy quyền vào ngày…..tháng…..năm………
 
Điều 3. Điều khoản cuối cùng
Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…….. bản và lưu tại Công ty ………………. sổ lượng ……bản.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền của người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày ……  tháng …….. năm ……., tại trụ sở ……, chúng tôi gồm có:

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông/Bà ………. Sinh năm: ……….

Chứng minh nhân dân số: ……… do Công an ………… cấp ngày ………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà …….. Sinh năm: ………..

Chứng minh nhân dân số: ………. do Công an ……… cấp ngày ……….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Ông/Bà……là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số …….. theo “Giấy chứng nhận…….” số: ……, số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/hồ sơ gốc số:…….. do UBND……. cấp ngày……… (Sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “Bất động sản”).

– Hiện tại Ông/Bà……… đã chết ngày…….. theo giấy chứng tử số: …….., quyển số: ……… do UBND phường (xã, thị trấn) ………quận (huyện, thị xã)….. cấp ngày ………

– Theo quy định của pháp luật Bên A là ………. và là một trong những người thừa kế theo pháp luật của Ông/Bà ……

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:

– Khai nhận thừa kế và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc khai nhận thừa kế đối với phần tài sản Bên A được hưởng thừa kế từ Ông/Bà ………

– Sau khi khai nhận thừa kế xong, Bên B được bán, tặng cho toàn bộ phần di sản thừa kế mà Bên A được hưởng;

– Bên B được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

– Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

2. Bên B có các quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;

– Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;

– Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

– Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là ………. năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy ủy quyền mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục khi thực hiện ủy quyền. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

5/5 - (2 bình chọn)