Thay đổi địa chỉ công ty

 

Quý khách hàng là công ty/doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty nhưng lại chưa nắm rõ các thủ tục pháp lý cũng như là các công việc cần thiết để có thể thay đổi địa chỉ công ty? Để có thể giải quyết vấn đề trên một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian quý giá, cũng như tránh việc sai sót trong quá trình thực hiện, quý khách hãy tham khảo các bước thự hiện như sau.

 

dia chi cong ty
Thay đổi địa chỉ công ty

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

5. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Thành phần hồ sơ

 

 

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên (Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

 

 

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

(Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Nếu Quý khách hàng không có nhiều thời gian thực hiện thủ tục có thể sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của Tư vấn DNL.

Chi phí & dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của Tư vấn DNL

Nhiệm vụ của Tư Vấn DNL khi thực hiện “Thay đổi địa chỉ công ty” cho khách hàng

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện tthay đổi địa chỉ công ty;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết để thay đổi địa chỉ công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay thay đổi địa chỉ công ty cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty (thông báo cho khách hàng, đối tác (nếu cần), bố cáo việc thay đổi địa chỉ công ty…)

Chi phí thay đổi tại tư vấn DNL

Tại Tư Vấn DNL, chúng tôi coi trọng yếu tố chất lượng, giá trị dịch vụ. Không chạy theo xu hướng giá rẻ, thay vào đó, chúng tôi lựa chọn hướng phát triển bền vững, đề cao uy tín doanh nghiệp. Nhờ vậy mà các doanh nghiệp khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi được an tâm tuyệt đối. Chi phí thay đổi địa chỉ công ty của Tư Vấn DNL cụ thể như sau:

– Phí thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1.000.000 VND

– Phi thay đổi dấu công ty để ghi nhận địa chỉ công ty mới và công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia: 500.000 VND (Nếu có)

Như vậy, tổng chi phí tthay đổi địa chỉ và dấu công ty là: 1.500.000 VND

Lưu ý: Chi phí nêu trên đã bao gồm chi phí nhà nước, phí dịch vụ của Tư Vấn DNL nhưng không bao gồm 10% VAT

Tham khảo thêm: Bảng giá thay đổi nội dung kinh doanh.


Hãy liên hệ với chúng tôi để đơn giản hóa những khó khăn của bạn!

Hotline: 0949 883 779 / 0332 234 456 gặp Mr.Danh

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *