Trung tâm dịch vụ việc làm

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, tự đảm bảo một phần chi phí thường [...]

Trung tâm dịch vụ việc làm

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương bao gồm: trụ sở chính với 07 phòng chuyên môn và 03 Chi nhánh trực thuộc tại 03 huyện. (1)Chi nhánh Trung [...]

Trung tâm dịch vụ việc làm

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

i Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm số [...]

4 Các bình luận

Trung tâm dịch vụ việc làm

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh. Được [...]

Thông tin Trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập [...]

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương bao gồm: trụ sở chính với 07 [...]

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

i Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung [...]

4 Các bình luận

Thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc [...]

Đánh giá bài viết