Tiểu mục chậm nộp thuế

Tiểu mục chậm nộp thuế mới nhất ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 /12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tiểu mục chậm nộp thuế là một trong các khoản thu ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế chậm so với thời hạn quy định thì phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp thuế. Mức tiền chậm nộp thuế được tính bằng 0,03% tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với mỗi ngày chậm nộp.

Tiểu mục chậm nộp thuế
Tiểu mục chậm nộp thuế

Danh sách tiểu mục chậm nộp thuế

 Tiểu mục chậm nộp thuếNội dung các tiểu mục
4901Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách
4902Thu hồi các khoản chi năm trước
4904Các khoản thu khác của ngành Thuế
4905Các khoản thu khác của ngành Hải quan
4906Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án
4907Thu chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá
4908Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu
4913Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định
4914Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
4917Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân
4918Tiền chậm nộp thuế TNDN (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)
4919Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
4921Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
4922Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
4923Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
4924Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép
4925Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí (không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí)
4926Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng.
4927Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại.
4928Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu
4929Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
4931Tiền chậm nộp thuế GTGT từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại
4932Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
4933Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước.
4934Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại
4935Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu
4936Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu
4937Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
4938Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước
4939Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại
4941Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
4942Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí
4943Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
4944Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
4945Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý
4946Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý
4947Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý
4949Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ)

Tiền chậm nộp thuế được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp tiền chậm nộp thuế bằng cách nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp qua ngân hàng.

Khi nộp tiền chậm nộp thuế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần ghi rõ mã tiểu mục chậm nộp thuế là gì. Mã tiểu mục chậm nộp thuế được sử dụng để phân biệt tiền chậm nộp thuế với các khoản thu ngân sách nhà nước khác.

Tiền chậm nộp thuế là một khoản thu ngân sách nhà nước quan trọng. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn để tránh phải nộp tiền chậm nộp thuế.

Tiểu mục 4944 là gì?

Tiểu mục 4944 là Tiền chậm nộp thuế môn bài và các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý

Tiểu mục 4918 là gì?

Tiểu mục 4918 là tiền chậm nộp thuế TNDN

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *