Tải HTKK mới nhất 2023 I HTKK 5.1.1

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế là một trong những ứng dụng quan trọng để giúp các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiên khai báo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế nhà thầu, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế khoán và thuê tài sản hàng tháng/ quý và các báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm cho cơ quan thuế thông qua website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.1.1 năm 2023

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.1 cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/05/2023 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp tờ khai 01/PBVMT (TT80/2021), 02/PBVMT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021)

– Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị định số 27/2023/NĐ-CP

– Bổ sung kiểm tra ràng buộc: Mức thu tối thiểu <= Mức phí theo từng loại khoáng sản <= Mức thu tối đa

2. Nâng cấp tờ khai 02/GTGT (TT156/2013)

– Nâng cấp thông tin “Địa chỉ thực hiện dự án” như sau:

+ Tỉnh/thành phố: bắt buộc chọn trong danh mục

+ Quận/huyện: Bắt buộc chọn trong danh mục Quận/huyện thuộc Tỉnh/thành phố đã chọn

+ Xã/phường: Bắt buộc chọn trong danh mục Xã/phường thuộc Quận/huyện đã chọn

+ Số nhà/đường phố: Bắt buộc nhập

3. Cập nhật tờ khai 01/CNKD (TT40/2021)

– Cập nhật in đúng giá trị chỉ tiêu [23] Mã số thuế trên tờ khai 01/CNKD

4. Cập nhật tờ khai 01/KTTSBĐ (TT80/2021)

– Tại phụ lục 01-1/KTTSBĐ, mục II. Kê khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm là cá nhân: Cập nhật đúng tên tiêu đề của nhóm chỉ tiêu (11) và (12) là “Thuế thu nhập cá nhân”.

5. Cập nhật tờ khai 02/GTGT (TT80/2021)

– Cập nhật không kiểm tra ràng buộc: Chỉ tiêu [09] Quận/Huyện phải tương ứng với Huyện của Chi cục Thuế nộp tờ khai

Bắt đầu từ ngày 09/09/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.1.0 năm 2023

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.0 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, Thông tư số 44/2023/QH15

1. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Hà Giang đáp ứng Nghị Quyết số 47/NQ-CP ngày 07/12/2010

– Đổi tên: Xã Yên Bình (mã 2011811) thành Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

2. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Gia Lai đáp ứng Nghị Định số 104/2002/NĐ-CP ngày 18/12/2002

– Đổi tên: Xã Ia Ma Rơn (mã 6032015) thành Xã Ia Mrơn, thuộc huyện Huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

3. Nâng cấp tờ khai thuế thu nhập cá nhân – mẫu 06/TNCN (TT80/2021)

– Cập nhật ứng dụng trong trường hợp tích chọn “Tổ chức khai thay” thì cho phép đồng thời có giá trị MST người nộp thuế (chỉ tiêu [04], [05]) và MST Tổ chức khai thay (chỉ tiêu [12], [13]).

4. Nâng cấp tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫu 02/PHLPNG (TT80/2021)

– Nâng cấp bổ sung chức năng nhận dữ liệu từ bảng kê excel đối với mẫu 02-1/PHLPNG đính kèm tờ khai 02/PHLPNG

Bắt đầu từ ngày 15/8/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.9 năm 2023

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, Thông tư số 44/2023/QH15

1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15

Nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT đối với các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 04/GTGT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021), 01/TTS (TT40/2021) hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Nâng cấp danh mục phí – lệ phí đáp ứng Thông tư số 44/2023/TT-BTC

– Cập nhật danh mục bổ sung các loại phí – lệ phí được giảm theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC

3. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT80/2021)

– Cập nhật cột (6) Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của chỉ tiêu (5) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại mục IV.1 – Phụ lục GDLK theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP: Cho phép nhập số âm, dương.

Bắt đầu từ ngày 01/08/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.9 thay cho các phiên bản trước đây.

tải htkk 5.0.9
tải htkk 5.0.9

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.8 năm 2023

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.8 nâng giá tính thuế tài nguyên đáp ứng Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023

1. Nâng cấp giá tính thuế tài nguyên đáp ứng Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023

– Nới độ rộng trường Giá tính thuế đơn vị tài nguyên, từ 2 chữ số sau thập phân thành 4 chữ số thập phân đối với các chỉ tiêu:

   + Chỉ tiêu (5) trên tờ khai 01/TAIN (TT80/2021)

   + Chỉ tiêu (5) trên tờ khai 02/TAIN (TT80/2021)

   + Chỉ tiêu (6) tại mục C.1 – Khai thuế tài nguyên tờ khai 01/CNKD (TT40/2021)

2. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05-ĐK-TH-TCT)

– Cập nhật chức năng tải bảng kê hiển thị đủ giá trị Quận/Huyện theo giá trị đã nhập tại file excel

3. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHUY)

– Cập nhật kết xuất XML thành công tờ khai trong trường hợp kê khai bằng Mã số thuế 13 số

Bắt đầu từ ngày 19/06/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.7 năm 2023

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 5.0.7 nâng cấp bổ sung các trường hợp hoàn thuế đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, nâng cấp tờ khai đăng ký thuế đáp ứng chuẩn hóa Mã số thuế cá nhân

1. Nâng cấp tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT (TT80/2021)

– Cho phép kê khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/HT) đối với các trường hợp hoàn thuế mới như sau:

   + Hoàn ODA

   + Hoàn viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

   + Hoàn viện trợ quốc tế khẩn cấp

   + Hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

   + Hoàn thuế đối với NHTM là đại lý hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

   + Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

   + Hoàn khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

2. Nâng cấp bổ sung tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học – mẫu 01a/ĐNHT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

– Bổ sung tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học – mẫu 01a/ĐNHT: Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML.

3. Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công – mẫu 05-ĐK-TH-TCT đáp ứng chuẩn hóa mã số thuế cá nhân

– Đối với trường hợp tích chọn <Thay đổi thông tin ĐKT> thì bắt buộc nhập các thông tin sau: Mã số thuế, Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Loại giấy tờ tùy thân, Số giấy tờ, Ngày cấp, Nơi cấp

4. Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng kê khai thông tin dự án đầu tư

– Bổ sung chức năng “Kê khai thông tin DAĐT cho TK 02/GTGT và 01/HT”: cho phép nhập, sửa, xóa, tra cứu thông tin danh mục dự án đầu tư đã kê khai.

– Nâng cấp tờ khai 02/GTGT và tờ khai 01/HT (trường hợp hoàn dự án đầu tư): Đối với thông tin “Mã hồ sơ khai dự án đầu tư” cho phép chọn trong danh mục các mã đã khai trong chức năng “Kê khai thông tin DAĐT cho TK 02/GTGT và 01/HT”, các thông tin của dự án đầu tư sẽ được hiển thị thông tin tương ứng với mã đã chọn.

Download HTKK mới nhất
Download HTKK mới nhất

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.6 năm 2023

 1. Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
 • Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ số 12/2023/NĐ-CP): Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML
 1. Nâng cấp Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý – mẫu 01/KTTSBĐ (TT80/2021)
 • Cập nhật tại phụ lục 01-1/KTTSBĐ: Chỉ bắt buộc nhập mục I hoặc mục II.
 1. Nâng cấp Bộ Báo cáo tài chính năm (B01-CTCK) (TT334/2016/TT-BTC)
 • Tại mẫu Báo cáo tính hình biến động vốn chủ sở hữu:
 • Chỉ tiêu 1.3 – Thặng dư vốn cổ phần: Cập nhật cho nhập kiểu số âm, dương

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.5 năm 2023

– Cập nhật bỏ loại “Tờ khai bổ sung”, các sàn TMĐT kê khai theo 2 loại tờ khai là “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai thay thế”

– Sửa tên chỉ tiêu “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân (Nhà cung cấp)” thành “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của nhà cung cấp”.

– Sửa tên Loại hình:

+ Sửa tên “Cá nhân kinh doanh VN” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh VN”

+ Sửa tên “Cá nhân kinh doanh nước ngoài” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh nước ngoài (không cư trú)”

– Cập nhật chỉ tiêu “Trạng thái” như sau:

+ Nếu loại tờ khai là “Lần đầu” thì trạng thái mặc định “Thêm mới”

+ Nếu loại tờ khai là “Thay thế” thì trạng thái mặc định “Thay thế”

– Cật nhật bổ sung bắt buộc nhập các chỉ tiêu trên tờ khai và phụ lục như sau:

+ Đối với tờ khai chính 01/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Tên nhà cung cấp”, “Loại hình”

+ Đối với phụ lục 01-1/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Loại hình”

– Cập nhật danh sách “Tên ngân hàng”, bổ sung 2 giá trị vào danh mục là “Khác” và “Ví điện tử”

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 năm 2023

 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh An Giang đáp ứng Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên huyện Tịnh Biên thành thị xã Tịnh Biên (Mã 80513), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Tịnh Biên như sau:
  • Đối tên Thị trấn Tịnh Biên thành Phường Tịnh Biên (Mã 8051321)
  • Đổi tên Thị trấn Nhà Bàng thành Phường Nhà Bàng (Mã 8051313)
  • Đổi tên Thị trấn Chi Lăng thành Phường Chi Lăng (Mã 8051315)
  • Đổi tên Xã An Phú thành Phường An Phú (Mã 8051319)
  • Đổi tên Xã Nhơn Hưng thành Phường Nhơn Hưng (Mã 8051317)
  • Đổi tên Xã Núi Voi thành Phường Núi Voi (Mã 8051301)
  • Đổi tên Xã Thới Sơn thành Phường Thới Sơn (Mã 8051303)
 • Đổi tên Xã Đa Phước thuộc Huyện An Phú thành Thị trấn Đa Phước (Mã 8050525)
 • Đổi tên Xã Hội An thuộc Huyện Chợ Mới thành Thị trấn Hội An (Mã 8051711)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Kạn đáp ứng Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn thành Thị trấn Vân Tùng (Mã 2070519)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15
 • Đối tên Huyện Thuận Thành thành Thị xã Thuận Thành (Mã 22309), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Thuận Thành như sau:
  • Đổi tên Thị trấn Hồ thành Phường Hồ (Mã 2230927)
  • Đổi tên Xã An Bình thành Phường An Bình (Mã 2230909)
  • Đổi tên Xã Song Hồ thành Phường Song Hồ (Mã 2230929)
  • Đổi tên Xã Gia Đông thành Phường Gia Đông (Mã 2230931)
  • Đổi tên Xã Thanh Khương thành Phường Thanh Khương (Mã 2230913)
  • Đổi tên Xã Hà Mãn thành Phường Hà Mãn (Mã 2230933)
  • Đổi tên Xã Trạm Lộ thành Phường Trạm Lộ (Mã 2230925)
  • Đổi tên Xã Trí Quả thành Phường Trí Quả (Mã 2230911)
  • Đổi tên Xã Xuân Lâm thành Phường Xuân Lâm (Mã 2230915)
  • Đổi tên Xã Ninh Xá thành Phường Ninh Xá (Mã 2230935)
 • Đổi tên Huyện Quế Võ thành Thị xã Quế Võ (Mã 22305), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Quế Võ như sau:
  • Đổi tên Thị trấn Phố Mới thành Phường Phố Mới (Mã 2230537)
  • Đổi tên Xã Việt Hùng thành Phường Việt Hùng (Mã 2230535)
  • Đổi tên Xã Bằng An thành Phường Bằng An (Mã 2230539)
  • Đổi tên Xã Phượng Mao thành Phường Phượng Mao (Mã 2230515)
  • Đổi tên Xã Phương Liễu thành Phường Phương Liễu (Mã 2230507)
  • Đổi tên Xã Đại Xuân thành Phường Đại Xuân (Mã 2230501)
  • Đổi tên Xã Nhân Hòa thành Phường Nhân Hòa (Mã 2230505)
  • Đổi tên Xã Quế Tân thành Phường Quế Tân (Mã 2230509)
  • Đổi tên Xã Phù Lương thành Phường Phù Lương (Mã 2230541)
  • Đổi tên Xã Bồng Lai thành Phường Bồng Lai (Mã 2230545)
  • Đổi tên Xã Cách Bi thành Phường Cách Bi (2230521)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bến Tre đáp ứng Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành thành Thị trấn Tiên Thủy (Mã 8110343)
 • Đổi tên Xã An Thủy, Huyện Ba Tri thành Thị trấn Tiệm Tôm (Mã 8111305)
 • Đổi tên Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc thành Thị trấn Phước Mỹ Trung (Mã 8110811)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Thị xã Tân Uyên thành Thành phố Tân Uyên (Mã 71105)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk đáp ứng Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk thành Thị trấn Pơng Drang (Mã 6053911)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Quảng Nam đáp ứng Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Bắc (Mã 5030915)
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Trung, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Trung (Mã 5030917)
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Nam, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Nam (Mã 5030919)
 • Đổi tên Xã Điện Minh, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Minh (Mã 5030937)
 • Đổi tên Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Phương (Mã 5030939)
 • Đổi tên Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn thành Thị trấn Trung Phước (Mã 5031805)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thái Nguyên đáp ứng Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ thành Thị trấn Hóa Thượng (Mã 2151121)
 • Cập nhật Xã Quân Chu (Mã 2151361), Huyện Đại Từ thành Thị trấn Quân Chu (Mã 2151303)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Kim Long, Huyện Tam Dương thành Thị trấn Kim Long (Mã 2190505)
 • Đổi tên Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc thành Thị trấn Tam Hồng (Mã 2190929)
 • Đổi tên Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên thành Phường Định Trung (Mã 2190107)
 1. Tờ khai thuế tài nguyên – mẫu 01/TAIN (TT80/2021)
 • Cập nhật tính đúng Số thuế phải nộp cho từng tỉnh trên Phụ lục 01-1/TAIN trong trường hợp nhật tỷ lệ phân bổ trước, sau đó nhập số thuế phải nộp của nhà máy.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.3 năm 2023

Ngày 05/04/2023, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.3 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 5.0.2.

HTKK 5.0.3
HTKK 5.0.3

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài – mẫu 01/HKNN (TT 80/2021)

 • Bổ sung mẫu phụ lục 01-1/HKNN, 01-2/HKNN đính kèm tờ khai 01/HKNN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/QTT-TNCN (TT 80/2021)

 • Cập nhật phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: tính lại đúng giá trị chỉ tiêu [24] – Tổng số thuế phải nộp trong trường hợp thay đổi giá trị chỉ tiêu [20] – Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

Bắt đầu từ ngày 06/04/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải HTKK mới nhất 2023

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 5.1.1 mới nhất tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Ngày phát hànhPhiên bảnTải bộ cài đặt HTKK
08/09/20235.1.1Tại đây
14/08/20235.1.0Tại đây
31/07/20235.0.9Tại đây
18/06/20235.0.8Tại đây
08/06/20235.0.7Tại đây
05/05/20235.0.6Tại đây
05/04/20235.0.3Tại đây
10/03/20235.0.2Tại đây
16/02/20225.0.1Tại đây
17/01/20235.0.0Tại đây
31/12/20224.9.9Tại đây
28/12/20224.9.8Tại đây
28/11/20224.9.7Tại đây
11/11/20224.9.6Tại đây
26/10/20224.9.5Tại đây
06/10/20224.9.4Tại đây
06/09/20224.9.3Tại đây
17/08/20224.9.2Tại đây
04/08/20224.9.1Tại đây
14/07/20224.9.0Tại đây
07/07/20224.8.9Tại đây
30/06/20224.8.8Tại đây
22/06/20224.8.7Tại đây
14/06/20224.8.6Tại đây
10/06/20224.8.5Tại đây
31/05/20224.8.4Tại đây
17/05/20224.8.3Tại đây
05/05/20224.8.2Tại đây
26/04/20224.8.1Tại đây
19/04/20224.8.0Tại đây
09/04/20224.7.9Tại đây
02/04/20224.7.8Tại đây
28/03/20224.7.7Tại đây
25/03/20224.7.6Tại đây
23/03/20224.7.5Tại đây
21/03/20224.7.4Tại đây
18/03/20224.7.3Tại đây
23/02/20224.7.2Tại đây
20/02/20224.7.1Tại đây
18/02/20224.7.0Tại đây
17/02/20224.6.9ZIP
15/02/20224.6.8ZIP
26/01/20224.6.7ZIP
19/01/20224.6.6ZIP
03/01/20224.6.5ZIP
01/11/20214.6.0ZIP
05/08/20214.5.9ZIP
30/06/20214.5.8ZIP
24/05/20214.5.7ZIP
02/04/20214.5.6ZIP
25/03/20214.5.5ZIP
19/03/20214.5.4ZIP
12/03/20214.5.3ZIP
19/02/20214.5.2ZIP
02/02/20214.5.1ZIP
08/01/20214.5.0ZIP

Hướng dẫn cài đặt HTKK mới nhất

Bước 1: Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK mới nhất (file nén HTKK.rar) tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn

Bước 2: Giải nén file HTKK.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK mới nhất

Bước 3: Sử dụng User có quyền admin, chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt.

Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

htkk mới nhất
htkk mới nhất

Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra

Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:\Program File (x86)\
+ Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >”
+ Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”
+ Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây.

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc >”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

huong dan cai dat htkk moi nhat Tong cuc thue
Hướng dẫn cách cài đặt htkk mới nhất Tổng cục thuế

Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh”.

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK (7)

Trên đây là chia sẻ về nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2023, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung phát sinh cập nhật phần mềm HTKK phiên bản mới nhất của Tổng cục thuế

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

4.7/5 - (24 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one