Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn

Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn là văn bản pháp lý quan trọng, được lập giữa hai bên trong quá trình thương thảo hợp đồng. Biên bản này có vai trò định rõ các điều kiện và cam kết của hai bên trong quá trình thương thảo, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên. Tư Vấn DNL xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về mẫu biên bản thương thảo hợp đồng.

Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn
Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn

Nội dung mẫu biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn

Phụ lục 3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____, ngày___ tháng___năm___

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp)

Gói thầu: ____ [ghi tên gói thầu]

Số: ________/__________             

              Căn cứ pháp lý: [nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…].

              Hôm nay, ngày___/___/___  tại địa chỉ:_________, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

Bên mời thầu:_________ [ghi tên Bên mời thầu]

Đại diện:_________

Chức vụ:_________

Địa chỉ:_________

Điện thoại:_______________                              Fax:_________

Nhà thầu:_________ [ghi tên nhà thầu]

Đại diện:_________

Chức vụ:_________

Địa chỉ:_________

Điện thoại:_______________                              Fax:_________

Hai bên đã thương thảo(1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:             

– Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

– Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong E-HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong E-HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

– Thương thảo về nhân sự (nếu có):

– Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

– Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;

– Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào______ ngày___/___/___. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành______bản, bên A giữ______bản, bên B giữ___ bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
[Ký tên, đóng dấu (nếu có)]
ĐẠI DIỆN BÊN B
[Ký tên, đóng dấu (nếu có)]

Ghi chú:

(1) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định trong E-HSMT, Nghị định 63/CP, Luật đấu thầu.

Tải mẫu biên bản thương thảo hợp đồng tư vấn

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *