Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh năm 2023

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo một số nội dung mới nhất như sau.

Đăng ký hộ kinh doanh là gì?

 • Đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Thông tư này là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.
 • Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Thông tư này là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

Như vậy, theo quy định này khi thành lập hộ kinh doanh, giấy phép kinh doanh cũng là giấy chứng nhận mã số thuế của Hộ kinh doanh.

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh năm 2023
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh năm 2023

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh năm 2023

Bổ sung quy định về quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

– Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung một Điều quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

+ Theo đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

+ Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

– Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT làm rõ một số khái niệm như: “đăng ký hộ kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”, “hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh”, “mã số hộ kinh doanh”. Đây là các khái niệm cơ bản để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường thông tin điện tử cũng như việc liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

– Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng đã bổ sung khái niệm về mã số hộ kinh doanh.

+ Như vậy, hộ kinh doanh sẽ có 2 mã số được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đó là: Mã số đăng ký hộ kinh doanh (được cấp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP) và Mã số hộ kinh doanh.

+ Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

+ Mã số hộ kinh doanh được sử dụng để thực hiện liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, phục vụ công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về hộ kinh doanh.

Bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

– Bên cạnh phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cung cấp thêm một phương thức mới cho người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Đó là phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Phương thức đăng ký này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Thay vì phải trực tiếp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để nộp và nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh có thể ngồi nhà đăng ký và nhận kết quả trực tuyến tương tự như đăng ký doanh nghiệp và hợp tác xã.

– Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT quy định khi đăng ký qua mạng thông tin điện tử, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy và được chấp thuận khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, nội dung và tính xác thực.

– Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng quy định về thời hạn sửa đổi hồ sơ qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn này, hồ sơ đăng ký

Bổ sung quy định về việc chuyển đổi, cập nhật dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh và cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh

Thông qua việc bổ sung Điều 5h vào Thông tư, vai trò của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc chuyển đổi dữ liệu, cập nhật và bổ sung thông tin liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đã được quy định rõ ràng, chi tiết hơn. Quy định này giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các đối tượng tham gia đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường khả năng quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch của các thông tin đăng ký hộ kinh doanh, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cũng quy định việc công khai, cung cấp thông tin về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Các thông tin được cung cấp bao gồm: tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh.

Bổ sung quy định về nơi tiếp nhận thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Quy định cũ:

 • Căn cứ theo Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.
 • Theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế thì địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được cấp mã số thuế và quản lý thuế.

Quy định mới:

 • Căn cứ các quy định nêu trên, trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, nhằm phối hợp quản lý nhà nước đối với địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, Thông tư đã bổ sung quy định về nơi tiếp nhận thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Theo đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Thông tin sau khi tiếp nhận được truyền sang cơ quan thuế qua hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan thuế nhận và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để trả cho hộ kinh doanh.
 • Quy định này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới trong đăng ký hộ kinh doanh mà còn giúp rút gọn, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho hộ kinh doanh vì đây là các thủ tục hành chính riêng rẽ mà hộ kinh doanh đang phải thực hiện tại hai cơ quan nhà nước khác nhau, tại hai thời điểm khác nhau.

Bổ sung hướng dẫn về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Căn cứ theo Điều 5c của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT,quy định về cách ghi ngành, nghề kinh doanh nhu sau:

 • Việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, tuy nhiên, trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã quy định rõ việc ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh.
 • Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Việc ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
 • Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bổ sung hệ thống mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư này thay thế các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Trên đây, là một số thông tin mới về đăng ký Hộ kinh doanh cá thể căn cứ theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *