Công văn 2393/TCT-DNNCN không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng, quý mới nhất năm 2021

Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 hướng dẫn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng/quý khi doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập (không chi trả lương) mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung công văn và tải về tại đây.

Nội dung công văn hướng dẫn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Công văn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021
Công văn 2393/TCT-DNNCN không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng, quý mới nhất năm 2021 4
Cong Van 2393tct Dnncn Ngay 01072021 Huong Dan Khong Phai Nop To Khai Thue Tncn Thang Quy 2
Công văn 2393/TCT-DNNCN không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng, quý mới nhất năm 2021 5
Cong Van 2393tct Dnncn Ngay 01072021 Huong Dan Khong Phai Nop To Khai Thue Tncn Thang Quy 3
Công văn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2393/TCT-DNNCN
V/v khai thuế thu nhập cá nhân.
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh vướng mắc của các Cục Thuế trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khai thuế TNCN tháng, quý

– Tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

…”

– Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội,… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

2. Về khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập

– Tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 quy định:

“6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

…”

– Tại điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“9.9. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

a) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.”

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Chính sách;
– Vụ Pháp chế;
– Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
– Website TCT;
– Lưu: VT, DNNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về công văn không phải nộp tờ khai thuế TNCN mới nhất năm 2021

Tải về công văn không phải nộp tờ khai thuế TNCN mới nhất năm 2021 file world tại đây

Trên đây là chia sẻ về ông văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 hướng dẫn không phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý khi doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập (không trả lương) mới nhất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN không?

KHÔNG. Tham khảo Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 hướng dẫn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.