Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao

Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ mới nhất là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký lại khung thời gian trích khấu hao TSCĐ của đơn vị mình. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tài mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định bên dưới.

Nội dung mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-oo0oo—-

                                                                        …, ngày … tháng … năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI

THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi:  Chi cục thuế quản lý trực tiếp……(VD: Chi cục thuế Quận 12)………..

Tên doanh nghiệp: ………………… …………………… ……………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………… …………………… ……………

Mã số thuế: …………………… ………………………………

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay ………… …………… (tên doanh nghiệp) thông báo đến Chi cục thuế ………… ………………  (Chi cục thuế quản lý trực tiếp) về việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định như sau:

Thời gian khấu hao tài sản hiện nay: ………………….. ………….

Thời gian khấu hao tài sản dự kiến thay đổi: ……….. ………… (Theo khung thời gian quy định tại Thông tư 45/2013/TT- BTC.)

Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản đã được Sở Tài chính …………….. ……………..  (Sở Tài chính nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) phê duyệt vào ngày …………………… ……………………. ……………………

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
– Chi cục thuế …..;(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
– Lưu.


………………………
Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao
Mẫu công văn rút ngắn thời gian khấu hao tài sản cố định

Tải mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao

TẢI NGAY

Mẫu thông báo thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Cơ sở pháp lý tham khảo khi thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ

Công văn số: 81588/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội, ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn về việc thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THẾ TP HÀ NỘI

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 81588/CT-TTHT
V/v thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Tổng công ty PLC)
Đ/c: Tầng 18&19 số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. – MST: 0101463614)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 244/CV-PLC-TCKT đề ngày 29/11/2018 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Tổng công ty PLC) (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

+ Căn cứ Khoản 9 Điều 9 quy định về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:

Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 10 quy định về xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:

“Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.”

+ Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 10 quy định:

“c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.”

+ Căn cứ Khoản 3 Điều 13 quy định phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

“Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

+ Căn cứ Khoản 2 Mục I Phụ lục 2 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định”

– Căn cứ Chuẩn mực số 01 Chuẩn mực chung ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các nguyên tắc kế toán cơ bản:

Nhất quán

07. Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính”

– Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Điều 38. Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

1. Nguyên tắc kế toán

d) Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thời gian khấu hao phải được thay đổi tương ứng…”

– Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện)…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Công ty chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

Chi phí khấu hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 – Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex –  CTCP (Tổng công ty PLC) được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng KT2;
– Lưu: VT, TTHT(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *