Mẫu giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh 2023

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo nội dung mẫu giấy phép hộ kinh doanh mới nhất – phụ lục VI-1 áp dụng từ 01/07/2023.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

PHỤ LỤC VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Mã số hộ kinh doanh: ………………..

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………..

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………  Fax: ………………………

Email: ………………………………………………………………………….  Website: ………………..

3. Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………….

STTTên ngành ngànhNgành, nghề kinh doanh chính
    

4. Vốn kinh doanh:…………………………………………………………………………………………

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình

6. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………

Giới tính:……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………. /………. /………. Dân tộc:……………………………. Quốc tịch:.

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân:………………………………………………………

Ngày cấp:…………………….. /………. /………. Nơi cấp:…………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………….

7. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh):

STTTên thành viênQuốc tịchĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố CCCD/CMNDGhi chú
       
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *