Mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ áp dụng cho kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng/quý. Mời bạn đọc tham khaot nội dung chi tiết và tài về mẫu giảm thuế GTGT 2023 bên dưới.

Mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023
Mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Nội dung mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Phụ lục IV

(Kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

_____________

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________ 

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO

NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng … năm … /Quý … năm … /Lần phát sinh ngày … tháng … năm …)[01] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:               
[03] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………
[04] Mã số thuế:               

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTTên hàng hóa, dịch vụGiá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT/ Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuếThuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy địnhThuế suất/Tỷ lệ tínhthuế GTGT sau giảmThuế GTGTđược giảm
(1)(2)(3)(4)(5)=(4)x80%(6)=(3)x[(4)-(5)]
1.     
     
 Tổng cộng    

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……
Chứng chỉ hành nghề số:…… 
…ngày….tháng….năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) hoặc ký điện tử)

Tải mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *