Quyết định giải thể văn phòng đại diện

Quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty mới nhất mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân bên dưới.

Nội dung mẫu Quyết định giải thể văn phòng đại diện

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/QĐ-……Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

 ———//———–

CHỦ SỞ HỮU/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ QUẢN TRỊ

CÔNG TY

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty……………………;

– Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-…… của Hội đồng thành viên/ quản trị thông qua  ngày …. tháng …. năm 2023 về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều  1: Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện sau:

Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): …………………

Mã số văn phòng đại diện hoặc mã số thuế văn phòng đại diện: …………………..

Ngày cấp: ……………   Nơi cấp: …………………..

Địa chỉ văn phòng đại diện:………………………………………..

Lý do chấm dứt hoạt động: ……………………………………..

Điều 2: Giao cho ông/bà …………….. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: …………………….. tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật..

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN//QUẢN TRỊ (ký, ghi rõ họ tên)
……………………
Quyết định giải thể văn phòng đại diện
Quyết định giải thể văn phòng đại diện

Tải Quyết định giải thể văn phòng đại diện

BIỂU MẪU

Dowload Quyết định giải thể VPĐD

Trên đây là chia sẻ về mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách lập hợp đồng trong quá trình mua bán hàng hóa, vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu phù hợp cho đơn vị mình. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo như cầu mở rộng thị trường của công ty để khách hàng biết đến sản phẩm dịch vụ của đơn vị. Văn phòng đại diện (VPDD) không có quyền tham gia vào các hoạt động thương mại, nhưng họ có thể thực hiện một số chức năng như nghiên cứu thị trường, kết nối mạng và quan hệ khách hàng.

Nếu một công ty quyết định giải thể văn phòng đại diện của mình, công ty đó phải tuân theo các thủ tục pháp lý bắt buộc tại tỉnh thành nơi đặt văn phòng. Các thủ tục này có thể khác nhau giữa các tỉnh thành, nhưng nhìn chung cần tiền hành các công việc thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan, đóng tài khoản ngân hàng và kết thúc hoạt động.

Việc giải thể văn phòng đại diện có thể dẫn đến một số hệ lụy cho công ty như:

  • Mất mối quan hệ với các liên hệ chính.
  • Sự cần thiết phải tìm những cách thay thế để tiến hành kinh doanh trên thị trường.

Công ty nên xem xét cẩn thận những tác động này trước khi đưa ra quyết định giải thể văn phòng đại diện của mình.

Dưới đây là một số lý do tại sao một công ty có thể quyết định giải thể văn phòng đại diện của mình:

  • Công ty đã quyết định rời khỏi thị trường.
  • Công ty đã tìm ra một cách hiệu quả hơn để tiến hành kinh doanh trên thị trường, chẳng hạn như thông qua nhà phân phối hoặc liên doanh.
  • Công ty đã không thể đạt được mục tiêu của mình trên thị trường.

Tìm kiếm có liên quan
Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện
Mẫu quyết định giải THE Phòng ban trong công ty
Mẫu quyết định giải the địa điểm kinh doanh
Mẫu quyết định giải THE phòng ban
Mẫu quyết định giải the chi nhánh
Mẫu quyết định giải The doanh nghiệp
Công văn xin giải thể chi nhánh
Thông báo giải thể chi nhánh

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *