Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC mới nhất năm 2021.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 để triển khai hóa đơn điện tử theo quy định mới từ tháng 11/2021 và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh có trách nhiệm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới theo lộ trình thông báo của Cơ quan thuế.

Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Để triển khai chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã vạch, cần tiến hành các nội dung triển khai như sau:

1. Hình thức hóa đơn điện tử đơn vị thuộc đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo Quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

2. Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử:

Khi nhận được Thông báo này, NNT có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế.

Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP gửi đến cơ quan thuế thông qua đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký.

3. Cách xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT, NNT được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình sử dụng hóa theo các quy định trước đây với số tồn bằng 0 đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

Lưu ý: Khi gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC đến cơ quan thuế, Daonh nghiệp phải ghi đầy đủ thông tin tại chỉ tiêu “Phương pháp hủy hóa đơn”, ví dụ:

– Đối với hóa đơn giấy, ghi: cắt góc

– Đối với hóa đơn điện tử, ghi: hủy điện tử

– Đối với hóa đơn tự in, ghi: hủy trên phần mềm.

Cơ sở pháp lý

  • Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
  • Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
  • Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
  • Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *