Nghị Quyết 83/NQ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng

Nội dung Nghị Quyết 83/NQ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng

CHÍNH PHỦ

________
Số: 83/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

—————-

Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2024NGHỊ QUYẾT
Về dự
án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
_________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 127/TTr-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2024;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 127/TTr-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2024 nêu trên. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Nghị quyết theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong ngày 08 tháng 6 năm 2024 về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
Như Điều 4;
– Các
đồng chí Thành viên Chính phủ;
Văn phòng Quốc hội;
Uỷ ban TCNS của QH;
– VPCP: các PCN,
Trợ lý TTg,
các
Vụ: TH, QHĐP, PL;
Lưu: VT, KTTH (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Lê Minh Khái

 

Nghị Quyết 83-NQ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng
Nghị Quyết 83-NQ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng

Tải Nghị Quyết 83/NQ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *