Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133 mới nhất

Mẫu phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133 mới nhất. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chỉ thực hiện các hoạt động kinh doanh đơn giản để trang bị một Phần mềm kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200 cho doanh nghiệp mình là một khoản chi phí khá lớn cần phải cân nhắc. Nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm một phần chi phí, Tư Vấn DNL xin chia sẻ File kế toán excel theo thông tư 133 mới nhất có công thức theo hình thức kế toán Nhật ký chung. Mời bạn đọc tham khảo và tải về file sưu tầm bên dưới.

Quy định về sổ sách kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133
Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133

Căn cứ theo Điều 1 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016, quy định về đối tượng áp dụng sổ sách kế toán như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Căn cứ theo Điều 24 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13/2021/TT-BTC, sổ sách kế toán được quy định cụ thể như sau:

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

Như vậy, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh, các doanh nghiệp phải thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán có đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên.

Danh mục sổ sách kế toán theo Thông tư 133

Căn cứ theo phụ lục 4 về danh mục biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép sổ sách kế toán và hình thức sổ kế toán ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp sử dụng các mẫu sổ kế toán theo danh mục sau đây:

 Số TTTên sổKý hiệuNhật ký chungNhật ký – Sổ CáiChứng từ ghi sổ
123456
01Nhật ký – Sổ CáiS01-DNNx
02Chứng từ ghi sổS02a- DNNx
03Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổS02b-DNNx
04Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)S02c1-DNN S02c2-DNNx x
05Sổ Nhật ký chungS03a-DNNx
06Sổ Nhật ký thu tiềnS03a1-DNNx
07Sổ Nhật ký chi tiềnS03a2-DNNx
08Sổ Nhật ký mua hàngS03a3-DNNx
09Sổ Nhật ký bán hàngS03a4-DNNx
10Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)S03b-DNNx
11Sổ quỹ tiền mặtS04a-DNNxxx
12Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặtS04b-DNNxxx
13Sổ tiền gửi ngân hàngS05-DNNxxx
14Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS06-DNNxxx
15    Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS07-DNNxxx
16Thẻ kho (Sổ kho)S08-DNNxxx
17Sổ tài sản cố địnhS09-DNNxxx
18Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS10-DNNxxx
19Thẻ Tài sản cố địnhS11-DNNxxx
20Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)S12-DNNxxx
21Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệS13-DNNxxx
22Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS14-DNNxxx
23Sổ chi tiết tiền vayS15-DNNxxx
24Sổ chi tiết bán hàngS16-DNNxxx
25Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS17-DNNxxx
26Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụS18-DNNxxx
27Sổ chi tiết các tài khoảnS19-DNNxxx
28Sổ chi tiết phát hành cổ phiếuS20-DNNxxx
29Sổ chi tiết cổ phiếu quỹS21-DNNxxx
30Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS22-DNNxxx
31Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữuS23-DNNxxx
32Sổ chi phí đầu tư xây dựngS24-DNNxxx
33Sổ theo dõi thuế GTGTS25-DNNxxx
34Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lạiS26-DNNxxx
35Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảmS27-DNNxxx
36Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp    

Như vậy, theo quy định của thông tư 133, hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp sẽ có 36 danh mục. Các doanh nghiệp lưu ý thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo hình thức kế toán mà doanh nghiệp đã chọn theo đúng quy định.

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các mẫu sổ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 4 “DANH MỤC BIỂU MẪU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN” ban hành kèm theo Thông tư 133.

danh muc chung tu ke toan theo Thông tư 133
Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133

Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ theo phụ lục 3 về danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp sử dụng các mẫu chứng từ kế toán theo như sau:

TTTÊN CHỨNG TỪSỐ HIỆU
 I. Lao động tiền lương 
1Bảng chấm công01a-LĐTL
2Bảng chấm công làm thêm giờ01b-LĐTL
3Bảng thanh toán tiền lương02-LĐTL
4Bảng thanh toán tiền thưởng03-LĐTL
5Giấy đi đường04-LĐTL
6Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành05-LĐTL
7Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ06-LĐTL
8Bảng thanh toán tiền thuê ngoài07-LĐTL
9Hợp đồng giao khoán08-LĐTL
10Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán09-LĐTL
11Bảng kê trích nộp các khoản theo lương10-LĐTL
12Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội11-LĐTL
 II. Hàng tồn kho 
1Phiếu nhập kho01-VT
2Phiếu xuất kho02-VT
3Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa03-VT
4Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ04-VT
5Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa05-VT
6Bảng kê mua hàng06-VT
7Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ07-VT
 III. Bán hàng 
1Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi01-BH
2Thẻ quầy hàng02-BH
 IV. Tiền tệ 
1Phiếu thu01-TT
2Phiếu chi02-TT
3Giấy đề nghị tạm ứng03-TT
4Giấy thanh toán tiền tạm ứng04-TT
5Giấy đề nghị thanh toán05-TT
6Biên lai thu tiền06-TT
7Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý07-TT
8Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)08a-TT
9Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)08b-TT
10Bảng kê chi tiền09-TT
 V. Tài sản cố định 
1Biên bản giao nhận TSCĐ01-TSCĐ
2Biên bản thanh lý TSCĐ02-TSCĐ
3Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành03-TSCĐ
4Biên bản đánh giá lại TSCĐ04-TSCĐ
5Biên bản kiểm kê TSCĐ05-TSCĐ
6Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ06-TSCĐ

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 3 “DANH MỤC BIỂU MẪU, GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN” ban hành kèm theo Thông tư 133.

Tải phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133 mới nhất

Chia sẻ

Download Phần mềm kế toán file Excel theo Thông tư 133

(File sưu tầm)

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán

Đang cập nhật

Doanh nghiệp áp dụng sổ sách kế toán khi nào?

Sổ kế toán của doanh nghiệp phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập (Ngày được cấp giấy phép kinh doanh)

Doanh nghiệp nào áp dụng mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133?

Sổ kế toán theo TT133 được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tìm kiếm có liên quan

Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Phần mềm kế toán xây dựng bằng Excel miễn phí

Phần mềm kế toán Excel cho công ty thương mại

Phần mềm kế toán Excel miễn phí 2023

Download file excel kế toán

Download phần mềm kế toán Excel mới nhất miễn phí

File Excel kế toán tổng hợp

Phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200

4.5/5 - (6 bình chọn)

1 những suy nghĩ trên “Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133 mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *