Phần mềm kế toán Excel theo Thông tư 200 miễn phí

Mẫu phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200 miễn phí mới nhất năm 2022. Nhiều doanh nghiệp mới thành lập chỉ thực hiện các hoạt động kinh doanh đơn giản để trang bị một Phần mềm kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 và Thông tư 133 cho hộ kinh doanh mình là một khoản chi phí khá lớn cần phải cân nhắc. Nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm một phần chi phí, Tư Vấn DNL xin chia sẻ File kế toán Excel theo thông tư 200 có công thức theo hình thức kế toán Nhật ký chung được sưu tầm. Mời bạn đọc tham khảo và tải về bên dưới.

Quy định về sổ sách kế toán doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 1 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC, quy định về đối tượng áp dụng sổ sách kế toán như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Căn cứ theo Điều 24 của Luật kế toán số: 88/2015/QH13/2021/TT-BTC, sổ sách kế toán được quy định cụ thể như sau:

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

Như vậy, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh, các doanh nghiệp phải thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán có đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên.

Phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200
Phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200

Danh mục sổ sách kế toán theo Thông tư 200

Căn cứ theo phụ lục 4 về danh mục và mẫu sổ kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp sử dụng các mẫu sổ kế toán theo danh mục sau đây:

Số TTTên sổKý hiệuNhật ký chungNhật ký – Sổ CáiChứng từ ghi sổNhật ký- Chứng từ
01Nhật ký – Sổ CáiS01-DNx
02Chứng từ ghi sổS02a-DNx
03Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổS02b-DNx
04Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)S02c1-DN S02c2-DNx x
05Sổ Nhật ký chungS03a-DNx
06Sổ Nhật ký thu tiềnS03a1-DNx
07Sổ Nhật ký chi tiềnS03a2-DNx
08Sổ Nhật ký mua hàngS03a3-DNx
09Sổ Nhật ký bán hàngS03a4-DNx
10Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)S03b-DNx
11Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10          – Bảng kê từ số 1 đến số 11S04-DN     S04a-DN S04b-DN–     – ––     – ––     – –x     x x
12Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)S05-DNx
13Bảng cân đối số phát sinhS06-DNxx
14Sổ quỹ tiền mặtS07-DNxxx
15Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặtS07a-DNxxx
16Sổ tiền gửi ngân hàngS08-DNxxxx
17Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS10-DNxxxx
18    Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS11-DNxxxx
19Thẻ kho (Sổ kho)S12-DNxxxx
20Sổ tài sản cố địnhS21-DNxxxx
21Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS22-DNxxxx
22Thẻ Tài sản cố địnhS23-DNxxxx
23Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)S31-DNxxxx
24Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệS32-DNxxxx
25Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS33-DNxxxx
26Sổ chi tiết tiền vayS34-DNxxxx
27Sổ chi tiết bán hàngS35-DNxxxx
28Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS36-DNxxxx
29Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụS37-DNxxxx
30Sổ chi tiết  các tài khoảnS38-DNxxxx
31Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanhS41a-DNxxxx
32Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kếtS41b-DNxxxx
33Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanhS42a-DNxxxx
34Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kếtS42b-DNxxxx
35Sổ chi tiết phát hành cổ phiếuS43-DNxxxx
36Sổ chi tiết cổ phiếu quỹS44-DNxxxx
37Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS45-DNxxxx
38Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanhS51-DNxxxx
39Sổ chi phí đầu tư xây dựngS52-DNxxxx
40Sổ theo dõi thuế GTGTS61-DNxxxx
41Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lạiS62-DNxxxx
42Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảmS63-DNxxxx
 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp     

Như vậy, theo quy định của thông tư 200, hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp sẽ có 42 danh mục. Các doanh nghiệp lưu ý thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo hình thức kế toán mà doanh nghiệp đã chọn theo đúng quy định.

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các mẫu sổ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 4 “DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN” ban hành kèm theo Thông tư 200.

Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ theo phụ lục 3 về danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp sử dụng các mẫu chứng từ kế toán theo như sau:

TTTÊN CHỨNG TỪSỐ HIỆU
   
 I. Lao động tiền lương 
1Bảng chấm công01a-LĐTL
2Bảng chấm công làm thêm giờ01b-LĐTL
3Bảng thanh toán tiền lương02-LĐTL
4Bảng thanh toán tiền thưởng03-LĐTL
5Giấy đi đường04-LĐTL
6Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành05-LĐTL
7Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ06-LĐTL
8Bảng thanh toán tiền thuê ngoài07-LĐTL
9Hợp đồng giao khoán08-LĐTL
10Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán09-LĐTL
11Bảng kê trích nộp các khoản theo lương10-LĐTL
12Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội11-LĐTL
   II. Hàng tồn kho 
1Phiếu nhập kho01-VT
2Phiếu xuất kho02-VT
3Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá03-VT
4Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ04-VT
5Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá05-VT
6Bảng kê mua hàng06-VT
7Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ07-VT
   III. Bán hàng 
1Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi01-BH
2Thẻ quầy hàng02-BH
   IV. Tiền tệ 
1Phiếu thu01-TT
2Phiếu chi02-TT
3Giấy đề nghị tạm ứng03-TT
4Giấy thanh toán tiền tạm ứng04-TT
5Giấy đề nghị thanh toán05-TT
6Biên lai thu tiền06-TT
7Bảng kê vàng tiền tệ07-TT
8Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)08a-TT
9Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)08b-TT
10Bảng kê chi tiền09-TT
   V. Tài sản cố định 
1Biên bản giao nhận TSCĐ01-TSCĐ
2Biên bản thanh lý TSCĐ02-TSCĐ
3Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành03-TSCĐ
4Biên bản đánh giá lại TSCĐ04-TSCĐ
5Biên bản kiểm kê TSCĐ05-TSCĐ
6Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ06-TSCĐ

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 3 “DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN” ban hành kèm theo Thông tư 200.

Tải phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200 miễn phí

Chia sẻ

Download Phần mềm kế toán file Excel theo TT200

(File sưu tầm)

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán

Đang cập nhật

Doanh nghiệp áp dụng sổ sách kế toán khi nào?

Sổ kế toán của doanh nghiệp phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập (Ngày được cấp giấy phép kinh doanh)

Tìm kiếm có liên quan

Phần mềm kế toán excel TT200

Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Phần mềm kế toán 2022

Phần mềm kế toán Excel miễn phí theo TT133

Phần mềm kế toán Excel 2022

Download phần mềm kế toán Excel mới nhất miễn phí

Download file excel kế toán

Phần mềm kế toán miễn phí không giới hạn Excel

Phần mềm kế toán xây dựng bằng Excel miễn phí

Đánh giá bài viết

1 những suy nghĩ trên “Phần mềm kế toán Excel theo Thông tư 200 miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *