Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123 áp dụng từ ngày 01/07/2022.

Quy định xoá bỏ chứng từ thuế TNCN giấy từ 01/07/2022

Căn cứ Khoản 1 Điều 32 và Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2022 các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính hoặc tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

Đối với các tổ chức doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế cấp được sử dụng đến hết ngày 30/06/2022 và thực hiện xóa bỏ các số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chưa sử dụng trong Bảng kê chứng từ (Mẫu số CTT25/AC) của Quý 2/2022.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123

Chuyển đổi chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC:

“5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.”

Do đó, kể từ ngày 01/7/2022 tất cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải dừng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in và giấy, chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

“2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này

3. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chúng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.”.

Như vậy, để dử dụng được chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123 và thông tư 78 các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần liên hệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thống nhất định dạng trước khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cơ sở pháp lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

  • Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; 
  • Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, 
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *