Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất theo Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành và công bố qua 5 đợt gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), đồng thời kế thừa những ưu điểm của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam trước đây.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực, được chia thành 5 nhóm:

 • Nhóm chuẩn mực chung
 • Nhóm chuẩn mực tài sản
 • Nhóm chuẩn mực nợ
 • Nhóm chuẩn mực vốn chủ sở hữu
 • Nhóm chuẩn mực thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam có mục đích cung cấp các hướng dẫn về cách thức ghi chép kế toán, lập báo cáo tài chính và trình bày thông tin tài chính. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc:

 • Tạo ra thông tin tài chính trung thực, khách quan và có thể so sánh được
 • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại
 • Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và các bên liên quan khác

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đang được tiếp tục hoàn thiện và cập nhật để phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế và với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

 • Quyết định Số: 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 (4CM)
 • Quyết định Số: 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 (6CM)
 • Quyết định Số: 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 (6CM)
 • Quyết định Số: 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (6CM)
 • Quyết định Số: 100/2005QĐ-BTC ngày 28/12/2005 (4CM)
Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất
Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Nội dung 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

TTTên chuẩn mựcMã sốQuyền
1.        Chuẩn mực chung1II
2.        Hàng tồn kho2I
3.        Tài sản cố định hữu hình3I
4.        Tài sản cố định vô hình4I
5.        Thuê tài sản6II
6.        Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái10II
7.        Doanh thu và thu nhập khác14I
8.        Hợp đồng xây dựng15II
9.        Chi phí đi vay16II
10.    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ24II
11.    Bất động sản đầu tư5III
12.    Kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết7III
13.    Thông tin tàI chính về những khoản vốn góp liên doanh8III
14.    Trình bày báo cáo tàI chính21III
15.    Báo cáo tàI chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào Công ty con25III
16.    Thông tin về các bên liên quan26III
17.    Thuế thu nhập doanh nghiệp17IV
18.    Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự22IV
19.    Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm23IV
20.    Báo cáo tài chính giữa niên độ27IV
21.    Báo cáo bộ phận28IV
22.    Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.29IV
23.    Hợp nhất kinh doanh11V
24.    Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng18V
25.    Hợp đồng bảo hiểm19V
26.    Lãi trên cổ phiếu30V

Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Tư Vấn DNL – Chuyên cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp / cá nhân / hộ kinh doanh trọn gói từ A đến Z bao gồm các dịch vụ như: dịch vụ thành lập công ty trọn gói, thay đổi bổ sung thông tin doanh nghiệp, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ chữ ký số, … Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, giúp giải đáp các thắc mắc, tư vấn các phương án tối ưu cho doanh nghiệp.

4.8/5 - (17 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *