Mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên mới nhất

Mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên mới nhất dành cho cá nhân, công ty có phát sinh các giao dịch liên quan cần cấn trừ công nợ lẫn nhau, đây là hồ sơ chứng từ quan trọng để giải trình với cơ quan thuế, chứng minh nghĩa vụ trả nợ của các bên với nhau ,…. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và Tải mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên để hiểu rõ hơn.

Nội dung mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–***—–

BIÊN BẢN THỎA THUẬN BA BÊN

Số:…/…./DNL-BBB-CCC


Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm….., tại…………, chúng tôi gồm có:


BÊN A : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DNL
Địa chỉ : [………]
Mã số thuế : [………]
Điện thoại : [………] Fax: [………]
Đại diện : Ông [………] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [………] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [………].

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)
BÊN B : CÔNG TY TNHH BBB

Địa chỉ : [………]
Mã số thuế : [………]
Điện thoại : [………] Fax: [………]
Đại diện : Ông [………] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [………] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [………].

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

BÊN C : CÔNG TY CP CCC
Địa chỉ : [………]
Mã số thuế : [………]
Điện thoại : [………] Fax: [………]
Đại diện : Ông [………] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [………] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [………].

(Sau đây gọi tắt là “Bên C”)
Trên cơ sở:
– Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim “XYZ” số [………] ký ngày [………] giữa Bên B và Bên C (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim”).

– Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất bộ phim “Mở công ty trọn gói” số [………] ký ngày [………] giữa Bên A và Bên B (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật”)

Mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên
Mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên

Sau khi thỏa thuận, ba bên đã thống nhất ký kết Biên Bản Thỏa Thuận Ba Bên (Sau đây gọi tắt là “Biên bản”) với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: CÔNG NỢ
1.1. Căn cứ Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim thì Bên C có nghĩa vụ góp vốn cho Bên B số tiền để sản xuất phim là: 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

1.2. Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 880.000.000 đồng (tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

ĐIỀU 2: CẤN TRỪ CÔNG NỢ
2.1. Các bên đồng ý cấn trừ công nợ cụ thể như sau: Bên C sẽ có trách nhiệm thanh toán cho Bên A số tiền 668.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn) mà Bên B có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên A trong tổng số 880.000.000 đồng (tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn) và Bên C được cấn trừ vào một phần trong tổng số tiền góp vốn của Bên C cho Bên B.

2.2. Sau khi cấn trừ thì Bên C có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên B số tiền còn lại theo tỷ lệ tương ứng tại Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim là 1.132.000.000 đồng (một tỷ một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

2.3. Sau khi cấn trự công nợ như khoản 2.1 Điều này thì Bên B chỉ còn có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 212.000.000 đồng (hai trăm mười hai triệu đồng chẵn) theo như Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Bên A có nghĩa vụ xuất hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT) cho Bên B đối với số tiền được Bên C thanh toán theo Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

3.2. Bên C có nghĩa vụ cung cấp cho Bên B chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với số tiền Bên C thanh toán cho Bên A theo như khoản 2.1 Điều 2 của Biên bản này.

3.3 Đối với số tiền Bên C thanh toán theo khoản 2.1 Điều 2 của Biên Bản này thì Bên C được xem là đã hoàn tất nghĩa vụ góp vốn khi khoản 3.1 và khoản 3.2 điều này được thực hiện hoàn tất. Trường hợp các nghĩa vụ này chậm trễ sẽ được hiểu là Bên C chậm thực hiện hiện nghĩa vụ góp vốn và sẽ bị xử lý theo các quy định của Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim.

3.4 Bên B có nghĩa vụ ghi nhận sự góp vốn của Bên C theo như Biên bản này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
4.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Biên bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

4.2. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

4.3. Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN C
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tải mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên

BIỂU MẪU

Tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu biên bản bù trừ công nợ phải thu phải trả.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Tìm kiếm có liên quan

Tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Tại mẫu biên bản bù trừ công nợ

Mẫu biên bản bù trừ công nợ 2 bên

Mẫu biên bản bù trừ công nợ phải thu phải trả

Biên bản bù trừ công nợ

Phụ lục hợp đồng cấn trừ công nợ

Mẫu biên bản bù trừ công nợ tiếng Anh

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ song ngữ

Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *