Mẫu Quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH hai thành viên là một biểu mẫu được soạn thảo ra dựa trên sự thống nhất quan điểm của cá nhân hoặc tổ chức về việc cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2TV bên dưới.

Mau quyet dinh thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien
Mau quyet dinh thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien

Nội dung mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-HĐTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên

 ————-

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý vốn

1. Góp vốn thành lập Công ty

Hội đồng thành viên Công ty …………quyết đinh định góp vốn thành lập Công ty ……… ……… ……, với các thông tin như sau:

  • Tên công ty: Công ty ……………………………………………………….
  • Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  • Vốn điều lệ: ……………………VNĐ (Bằng chữ:…………………………)
  • Tổng vốn góp của công ty: ………………. VNĐ (Bằng chữ:……  ) chiếm tỷ lệ …..% tổng vốn Điều lệ của Công ty ………… …………………… ……………… ………………… ……………..

2. Cử người đại diện theo pháp luật và quản lý vốn tại Công ty ………………….

Hội đồng thành viên công ty cử Ông/Bà:……………. làm người đại diện theo pháp luật và quản lý vốn của Công ty tại Công ty …………………………

Thông tin của người đại diện như sau:

Họ và tên       : ……………………….                               Giới tính: …………………

Sinh ngày      : ……………             Dân tộc: ……           Quốc tịch: ………………..

CMND/CCCD số     : ……………             Ngày cấp: …..          

Nơi cấp          : ……………                  Ngày hết hạn (nếu có):…………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty …………………………… ………………………   

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty ……………………………… ……………

Điều 4. Thời gian thực hiện ……… …………… ……………………… ……  

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

  Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)      


   
………………..

Tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên

BIỂU MẪU

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trên đây là chia sẻ về Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu quyết định thành lập công ty TNHH hai thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

5/5 - (3 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *