Mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty mới nhất mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Nội dung Quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập văn phòng đại diện 

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … …;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều  1: Thành lập Văn phòng đại diện công ty:

1. Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: … … …

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): … … …

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): … … …

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: … … …

3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Giao dịch và tiếp thị:

4. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện:

 Họ và tên: … … … Giới tính: … …                                                               

Sinh ngày: … …

Dân tộc: … …

Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …

Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
CHỦ SỞ HỮU
(ký, ghi rõ họ tên)
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập văn phòng đại diện

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …….;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/….. về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều  1: Thành lập Văn phòng đại diện công ty:

1. Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: … … …

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): … … …

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): … … …

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: … … …

3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Giao dịch và tiếp thị:

4. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện:

 Họ và tên: … … … Giới tính: … …                                                               

Sinh ngày: … …

Dân tộc: … …

Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …

Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HĐQTThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …….;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều  1: Thành lập Văn phòng đại diện công ty:

1. Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: … … …

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): … … …

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): … … …

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: … … …

3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Giao dịch và tiếp thị:

4. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện:

 Họ và tên: … … … Giới tính: … …                                                               

Sinh ngày: … …

Dân tộc: … …

Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …

Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện mới nhất 2022 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu Quyết định thành lập chi nhánh công ty -Tu Van DNL
Mẫu thông báo huỷ bỏ quyết định giải thể doanh nghiệp – Tư Vấn DNL

Tải mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty mới nhất 2022

Trên đây là chia sẻ về mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty năm 2022 mới nhất. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Tư Vấn DNL

  • Phí thành lập văn phòng đại diện công ty luôn cạnh tranh với giá thị trường: 1.000.000đ
  • Được chuyên viên của Tư Vấn DNL tư vấn miễn phí các hồ sơ thủ tục trước và sau khi thành lập văn phòng đại diện
  • Cam kết luôn đúng hẹn: chỉ 5-7 ngày làm việc có giấy phép kinh doanh, 1 ngày sau có con dấu tròn.
  • Quý khách không phải đi lại: Nhân viên Tư Vấn DNL soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
  • Tư Vấn DNL sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi đăng ký kinh doanh. Đến với Tư Vấn DNL, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến thành lập văn phòng đại diện một cách tận tâm nhất.
  • Quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp.
  • Tư Vấn DNL luôn cam kết mang lại dịch vụ uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo không phát sinh thêm chi phí khác, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian thành lập văn phòng đại diện công ty tối thiểu cho khách hàng.

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty của Tư Vấn DNL sẽ giúp ích cho quý doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.  Hy vọng thông qua bài viết này sẽ phần nào giúp cho Quý doanh nghiệp nắm bắt được các bước đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty. Nếu còn vướng mắc gì cần giải đáp, vui lòng để lại bình luận ở khung bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Tư Vấn DNL để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DNL

Địa chỉ: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0949 883 779

Email: dichvutuvandnl@gmail.com

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *