Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất


Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020 . Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần bên dưới.

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần năm 2021
Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Nội dung mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP
————
         Số …./QĐ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                  
…………………….., ngày … tháng …… năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi … 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, ghi rõ họ tên)
Như điều 3;
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:  ………………………

Tải về mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Tải về mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần file world tại đây

Download quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Quy định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên?

nastuh abootalebi eHD8Y1Znfpk unsplash

Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.u003cbru003eĐại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ai ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông?

Người ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch hội đồng quản trị.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *