Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022


Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022 tại đây.

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2021
Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2021

Nội dung mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP
————
         Số …./QĐ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                  
…………………….., ngày … tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi … 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ … thành tên công ty như sau::

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Như điều 3;
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:  
(ký, ghi rõ họ tên)        

Tải về mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần 2022

Tải về mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022 file world tại đây

THAM KHẢO

Download quyết định thay đổi tên công ty cổ phần tại đây

Download quyết định thay đổi tên công ty cổ phần 2022 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu mẫu quyết định thay đổi giấy phép công ty cổ phần năm 2022 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thay đổi tên công ty, doanh nghiệp – [500.000đ]

Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Quy định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên?

nastuh abootalebi eHD8Y1Znfpk unsplash

Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.u003cbru003eĐại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ai ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông?

Người ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Đánh giá bài viết

1 những suy nghĩ trên “Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *