Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện

Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện mới nhất theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân bên dưới.

Nội dung mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/BB-……Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng ….. năm 2023

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Công ty ………………….., mã số doanh nghiệp: …………., địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….. tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày … tháng ….. năm 2023

– Địa điểm họp: địa chỉ số ………………………………….

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà ………………..– Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sở hữu phần vốn góp ……………đồng, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ (Tương đương ….. phiếu biểu quyết).

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …../GCN, cấp ngày …../…/………

2. Ông/Bà ………………..– thành viên

Sở hữu phần vốn góp ……………đồng, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ (Tương đương ….. phiếu biểu quyết).

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …../GCN, cấp ngày …../…/………

3. Ông/Bà ………………..– thành viên

Sở hữu phần vốn góp ……………đồng, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ (Tương đương ….. phiếu biểu quyết).

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …../GCN, cấp ngày …../…/………

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà ……………

– Người ghi biên bản: Ông/Bà ………………

Ông/Bà ……………… (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện sau:

Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): …………………

Mã số văn phòng đại diện hoặc mã số thuế văn phòng đại diện: …………………..

Ngày cấp: ……………   Nơi cấp: …………………..

Địa chỉ văn phòng đại diện:………………………………………..

Lý do chấm dứt hoạt động: ……………………………………..

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

– Hoàn toàn đồng ý với việc thành lập chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ……phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: ….. phiếu

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

– Thông qua việc thành lập chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Giao cho ông/bà ……………. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Người ghi biên bản  
(Ký, ghi rõ họ tên)    

……………….
Chủ tọa cuộc họp  
(Ký, ghi rõ họ tên)    
………….
Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện
Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện

Tải mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện

BIỂU MẪU

Dowload biên bản họp giải thể văn phòng đại diện

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục giải thể VPĐD mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan
Biên bản họp giải thể công ty TNHH 1 thành viên
Biên bản họp hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên giải thể
Biên bản hợp giải thể chi đoàn
Mẫu biên bản họp giải thể công ty TNHH
Mẫu quyết định giải THE phòng ban
Mẫu biên bản họp giải the công ty TNHH 2 thành viên
Mẫu quyết định giải THE Phòng ban trong công ty

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *