Phiếu giao nhận hồ sơ 653aG: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin)

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 653aG: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin) mới nhất theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về Phiếu giao nhận hồ sơ 653aG (PGNHS 653aG) tại đây.

Phiếu giao nhận hồ sơ 653ag
Phiếu giao nhận hồ sơ 653aG: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin)

Nội dung mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 653aG: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin)

Số Hồ sơ: ………………………
Mẫu số: 653aG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin)

(Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng)

 (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

1. Tên người lao động: ……………………………………………………  Mã số BHXH: ……………………………………
2. Điện thoại: ………………………………………………………………….  Email: ………………………………………………..

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………….

STTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng
1Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
2Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) 
3– Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). – Trường hợp là Đảng viên: thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Lưu ý:

– Áp dụng đối với trường hợp người lao động có thay đổi thông tin (nhân thân, số chứng minh nhân dân, hoặc số căn cước công dân) hoặc thời gian đóng BHTN;

– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi muốn nhận hỗ trợ (không phân biệt địa giới hành chính) chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin, cung cấp hồ sơ đúng quy định.

         – Mục 3: Trường hợp người tham gia nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu thì người tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính, ghi vào bản sao “đã đối chiếu bản chính” và ký xác nhận, trả bản chính cho người tham gia.

– Người lao động có từ 02 sổ BHXH trở lên thì nộp hồ sơ gộp sổ theo quy định, sau khi gộp sổ mới nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo phiếu giao nhận hồ sơ này.

Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

– Để nhận tiền hỗ trợ nhanh, chính xác, đồng thời tránh tập trung đông người, lây lan dịch bệnh, khuyền khích người lao động đăng ký hình thức nhận tiền hỗ trợ bằng tài khoản cá nhân. Nếu người lao động không thể mở được tài khoản cá nhân thì nhận tiền hỗ trợ bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH và phải đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu phòng chống dịch của địa phương.

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

         ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                        

                Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                         (Ký, ghi họ tên)                                                                                        (Ký, ghi họ tên)

Mẫu số 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28-2021-QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện

Họ và tên:…………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………

Mã số BHXH: ………………………………………………..

CMND/CCCD:……………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………1

Đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động…. …………………2

Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động………………… …………….…………3

            Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2021 là …… tháng. Tôi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

            Tôi chọn hình thức nhận hỗ trợ:

Tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội .

Tài khoản cá nhân của người đề nghị.

            Số tài khoản:……………………………………………………………………….

            Ngân hàng:………………………………………………………………….………

 ………, ngày …… tháng …… năm 2021
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH  ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)  
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:…………… [03]. Ngày, tháng, năm sinh:…………… /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:………………………………. [05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………. [07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. Email (nếu có):………………………………………………. [09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………………………….. [09.2]. Huyện:…………………………. [09.3]. Tỉnh:………………………………………….. [10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………………………………………… [11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:……………………………………………….. [11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:…………….. [12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân: [14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………… [14.2]. Giới tính:………… [14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………….. [15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:……………………………………. [17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: …………………………………………………………………………….. [18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ………………………………………………………………………………………. [19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………… Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):……………………………….

Mã số hộ gia đình:…………………………………… Điện thoại liên hệ:……………………………………

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:…………………………………

Thôn (bản, tổ dân phố):……………………………………….. Xã (phường, thị trấn):………………………………………………

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):……………………………… Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):………………………………….

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

SttHọ và tênMã số BHXHNgày tháng năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcNơi đăng ký khai sinhMối quan hệ với chủ hộSố CMND/ CCCD/ Hộ chiếuGhi chú
AB123456789
           
           
           
 ………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai


………………………………….

1 Ghi rõ địa chỉ liên hệ: Số nhà, thôn/xóm, xã/phường, huyện

2 Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: Huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3 Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: Huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Download-bieu-mau-Tu Van DNL
Download về phiếu giao nhận hồ sơ 653aG

Tải về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 653aG: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin)

Trên đây là chia sẻ về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 653aG của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về PGNHS 653aG: thủ tục hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin). Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ một các nhanh nhất.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *