Mẫu quyết định nghỉ việc mới nhất

Mẫu quyết định nghỉ việc mới nhất năm 2022. Tại mẫu quyết định thôi việc [...]

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2022

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà [...]

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà mới nhất năm 2022 ban [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 801 theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất

Phiếu giao nhận hồ sơ 801 BHXH mới nhất năm 2022 về truy lĩnh lương [...]

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT mới nhất 2023

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT mới nhất 2023 [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí

Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí mới nhất 2022. [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 600a BHXH mới nhất

Phiếu giao nhận hồ sơ 600a BHXH mới nhất 2022. (phiếu giao nhận hồ sơ [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600b BHXH mới nhất

Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600b BHXH mới nhất 2022. (phiếu giao nhận hồ [...]

Biểu mẫu Quyết định số 33/2021/QĐ-TTG

Biểu mẫu Quyết định số 33/2021/QĐ-TTG sửa đổi bổ sung một số mẫu tại phụ [...]

Thông báo thay đổi thông tin người hưởng mới nhất

Mẫu 2-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng năm 2021. Điều chỉnh số [...]

2 Các bình luận

Phiếu giao nhận hồ sơ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 621: Gộp sổ BHXH từ nhiều sổ mới nhất 2021

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 621 Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều [...]

1 Các bình luận

Phiếu giao nhận hồ sơ 653G: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phiếu giao nhận hồ sơ 653G: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia [...]

2 Các bình luận

Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG

Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG mới nhất [...]

37 Các bình luận

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng [...]

1 Các bình luận

Mẫu 07 Đề nghị hỗ trợ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu 07 Đề nghị hỗ trợ dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng [...]

1 Các bình luận

Mẫu 05 Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương

Mẫu 05 Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 600GG: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Phiếu giao nhận hồ sơ 600GG: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện [...]