Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022

Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Thuế về việc nâng cấp phần mềm về lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế suất giá trị gia tăng tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022
Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022

Nội dung Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022

Dự thảo Nghị định quy định việc giảm thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó:

Thứ nhất, đối với cơ sở kinh doanh sử dụng hoá đơn GTGT, khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Thứ hai, đối với cơ sở kinh doanh sử dụng hoá đơn bán hàng, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.

Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp giải pháp lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, cụ thể:

Một là, đối với người nộp thuế đang sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Thuế đồng thời nâng cấp ứng dụng, trong đó: (i) Bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế; (ii) Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đối với hóa đơn không lập trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.

Hai là, đối với người nộp thuế lập hóa đơn theo khuyến nghị thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và công cụ hiển thị nội dung hóa đơn đối với các hóa đơn được lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng để bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) và hiển thị nội dung đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8%. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tới người nộp thuế là các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp thuế (cơ sở kinh doanh) áp dụng lập hoá đơn theo quy định.

Tải về Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022

Nguồn: https://www.gdt.gov.vn/

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *