Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78 và Nghị định 123 mới nhất 2022. Sau khi lập và ký hóa đơn điện tử thành công bạn phát hiện hóa đơn điện tử xuất bị sai sót, bạn phân vân chưa biết cách xử lý điều chỉnh hóa đơn điện tử theo thông tư 78 như thế nào cho đúng quy định. Mời các bạn tham khảo bài viết “Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai” của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể.

Xác định các trường hợp sai sót của hóa đơn điện tử

Sau khi xuất hóa đơn điện tử phát hiện bị sai sót, cách xử lý sẽ được chia thành 04 trường hợp như sau:

 • Trường hợp 1: Người bán tự phát hiện, chưa gửi hóa đơn cho người mua và hóa đơn đã được cấp mã của Cơ quan thuế
 • Trường hợp 2: Tự phát hiện và đã gửi cho người mua, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế
 • Trường hợp 3: Do cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử sai sót thông báo cho doanh nghiệp
 • Trường hợp 4: Phát hiện Hóa đơn đã xuất theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC bị sai sót khi doanh nghiệp đã chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC
Xử lý hóa đơn điện tử viết sai
Xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Sau khi xác định được các trường hợp sai xót của hóa đơn điện tử, các bạn tiến hành các bước xử lý như sau:

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78 mới nhất 2022

1/ Trường hợp 1: Người bán tự phát hiện và chưa gửi hóa đơn cho người mua, hóa đơn đã được cấp mã của Cơ quan thuế

Các bước xử lý:

 • Bước 1: Thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT, sau đó Cơ quan thuế sẽ hủy hóa đơn đã cấp mã trên hệ thống hóa đơn điện tử.
 • Bước 2: Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử mới, gửi cho Cơ quan thuế cấp mã mới (Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế)
 • Bước 3: Doanh nghiệp gửi lại hóa đơn điện tử ĐÚNG cho người mua

=> Như vậy, trường hợp này doanh nghiệp cần hủy hóa đơn điện tử đã lập và xuất hóa đơn điện tử mới thay thế.

>>> Tham khảo thêm: Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử theo TT78

Lưu ý:

– Thông báo sai sót doanh nghiệp có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.

– Thông báo sai sót có thể doanh nghiệp có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh.

– Sau khi thông báo sai sót gửi đến CQT, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Các bạn cần kiểm tra trạng thái thông báo sai sót vào chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế.

2/ Trường hợp 2: Tự phát hiện và đã gửi cho người mua, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế

Trong trường hợp này doanh nghiệp xác định lại nội dung sai sót của hóa đơn điện tử và được chia thành 3 trường hợp cự thể như sau:

a/ Trường hợp 2.1: Hóa đơn sai sót thông tin: Tên, địa chỉ người mua

Các bước xử lý:

 • Bước 1: Thông báo thông tin hóa đơn điện tử sai sót cho người mua
 • Bước 2: Thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT (Trừ trường hợp hóa đơn điện tử đã lập không có mã của Cơ quan thuế có sai sót nêu trên nhưng chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho Cơ quan thuế)
 • Bước 3: Doanh nghiệp không phải lập lại hóa đơn điện tử mới
 • Bước 4: Doanh nghiệp gửi cho người mua kết quả đã thông báo cho Cơ quan thuế về hóa đơn sai sót

Như vậy: Trường hợp này Doanh nghiệp thông báo hóa đơn điện tử có sai sót cho người mua và Cơ quan thuế, không phải lập lại hóa đơn.

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78
Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78

b/ Trường hợp 2.2: Hóa đơn điện tử sai sót thông tin: Mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế, hàng hóa

Các bước xử lý:

 • Bước 1: Người mua, người bán lập biên bản ghi rõ nội dung hóa đơn sai sót
 • Bước 2: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT
 • Bước 3: Doanh nghiệp lập lại hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót:

+ Khi lập hóa đơn điện tử thay thế: phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn mẫu số ……. ký hiệu…..số ……. ngày …….tháng……. năm………”

>>> Tham khảo thêm: Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

+ Khi lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn điện tử có sai sót phải có dòng chữ ” Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số ……. ký hiệu…….số …….. ngày …….tháng…….. năm………..”

>>> Tham khảo thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

=> Sau đó ký và gửi lại cho cơ quan thuế để cấp mã (Đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT)

 • Bước 4: Doanh nghiệp gửi lại hóa đơn điện tử ĐÚNG cho người mua

Như vậy: Trường hợp này Doanh nghiệp lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điện tử thay thế hoặc điều chỉnh cho HĐĐT có sai sót.

c/ Trường hợp 2.3: Đối với ngành hàng không

Đối với ngành hàng không thì hóa đơn điện tử đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/ giảm cho hóa đơn Mẫu số…… ký hiệu…… ngày….… tháng….… năm…….. Doanh nghiệp vận chuyển đường hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho những trường hợp hoàn , đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

(Tham khảo chi tiết tại điểm c, khoản 2 Điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định về xử lý hóa đơn sai xót)

3/ Trường hợp 3: Do cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử sai sót thông báo cho doanh nghiệp

Các bước xử lý:

 • Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT
 • Bước 2: Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT
 • Bước 3: Doanh nghiệp xử lý hóa đơn điện tử sai sót tương ứng theo các trường hợp 1,2,4 nếu trên

Lưu ý:

– Trên mẫu Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát Cơ quan thuế gửi cho người bán có ghi thời hạn để doanh nghiệp thông báo lại kết quả rà soát cho Cơ quan thuế. Nếu hết thời hạn mà người bán không thực hiện thông báo lại với Cơ quan thuế, Cơ quan thuế sẽ tiếp tục gửi thông báo sai sót yêu cầu rà soát lần 2.

– Nếu sau 2 lần thông báo nhưng bên bán vẫn không thực hiện gửi kết quả phản hồi, Cơ quan thuế sẽ xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

4/ Trường hợp 4: Phát hiện Hóa đơn đã xuất theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC bị sai sót khi doanh nghiệp đã chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC

Các bước xử lý:

 • Bước 1: Thông báo hóa đơn điện tử sai sót cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT
 • Bước 2: Lập hóa đơn điện tử thay thế (HĐĐT có mã hoặc không có mã). (Lưu ý: KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH)
 • Bước 3: Doanh nghiệp gửi lại hóa đơn điện tử điện tử thay thế cho người mua

Như vậy: Trường hợp này doanh nghiệp lập thông báo và xuất hóa đơn điện tử thay thế.

Trên đây là các chia sẻ về cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78 và Nghị định 123 mới nhất 2022 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Thông tư 78, điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 78. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ xử lý như thế nào?

Hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ cần thực hiện theo các bước sau: tham khảo tại đây

Cách xử lý hóa đơn giấy đã xuất sai sau khi chuyển sang hóa đơn điện tử?

Tham khảo thêm cách xử lý hóa đơn giấy đã xuất sai sau khi chuyển sang hóa đơn điện tử tại đây

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *